II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego Katowice 2015

pod patronatem honorowym


Marszałka Województwa Śląskiego - Wojciecha Saługi
Prezydenta Miasta Katowice – Marcina Krupy

[Regulamin

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest Towarzystwo Muzyczne im. Karola Szymanowskiego oraz Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach.
 2. Przedmiotem konkursu jest utwór na wielką orkiestrę symfoniczną
  maksymalna obsada:
  3 flauti (3. muta in fl picc.), 3 oboe (3. muta in cr.ing.), 3 clarinetti (3. muta in cl.b.), 3 fagotti (3. muta in cfg), 4 corni - 3 trombe, 3 tromboni, tuba batteria (4 esecutori), arpa, pianoforte (celesta), archi (16-14-12-10-8)
 3. Czas trwania utworu: 10 – 20 minut.
 4. Udział w konkursie mogą wziąć kompozytorzy wszystkich narodowości bez ograniczenia wieku.
 5. Każdy kompozytor może zgłosić więcej niż jedną partyturę.
 6. Do udziału w konkursie będą także dopuszczone utwory wykonane publicznie z wyłączeniem utworów opublikowanych drukiem.
Nagrody
 1. Wysokość nagród:
  I Nagroda 20.000 zł - Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  II Nagroda 15.000 zł
  III Nagroda 10.000 zł
  Wysokość nagrody jest kwotą brutto

 2. Nagrody Specjalne:
  • Nagroda Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach –nagranie archiwalne dla Polskiego Radia lub publiczne wykonanie lub jednego z nagrodzonych utworów w latach 2016 - 2017.
  • Nagroda Filharmonii im. Karola Szymanowskiego w Krakowie – wykonanie jednego z nagrodzonych utworów w sezonie koncertowym 2016/ 2017.
  • Nagroda JM Rektora Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach - wykonanie jednego z nagrodzonych utworów w sezonie koncertowym 2016/ 2016.
  • Nagroda Polskiego Wydawnictwa Muzycznego SA – komplet polskich partytur współczesnych.
Jury
 1. W skład Jury wchodzą kompozytorzy - członkowie Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego:
  • Eugeniusz Knapik – przewodniczący
  • Krzysztof Meyer
  • Rafał Augustyn
  • Sławomir Czarnecki
 2. Jury może zadecydować o nie przyznaniu nagród lub o innym ich podziale w ramach puli ogólnej.
 3. Decyzje Jury są ostateczne.
Zgłoszenia
 1. Partytury opatrzone godłem należy nadsyłać anonimowo w terminie do dnia 30 listopada 2015 (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
  Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego,
  ul. Zacisze 3, 40 – 025 Katowice
  z dopiskiem:
  II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego
 2. Partytura powinna zostać zgłoszona anonimowo i oznaczona godłem
 3. Należy nadesłać dwa egzemplarze utworu.
 4. Należy dołączyć zamkniętą kopertę oznaczoną tym samym godłem, zawierającą następujące informacje:
  • imię i nazwisko kompozytora
  • data i miejsce urodzenia
  • narodowość
  • adres, telefon, fax i e-mail
  • tytuł i czas trwania utworu
  • komentarz dotyczący utworu
  • krótką notkę biograficzną i aktualne zdjęcie kompozytora
 5. Nadesłane partytury będą zwracane jedynie na wyraźne życzenie uczestnika konkursu, za zaliczeniem pocztowym.
 6. Wyniki zostaną ogłoszone do 10 grudnia 2015.
Wpisowe
 1. Wpisowe w wysokości 150 PLN należy wpłacić przelewem bankowym na konto:
  Towarzystwa Muzycznego im. Karola Szymanowskiego
  Bank Ochrony Środowiska Oddział w Katowicach
  47 1540 1128 2112 7004 6528 0001
  z dopiskiem: 
  II Międzynarodowy Konkurs Kompozytorski im. Karola Szymanowskiego, imię i nazwisko kompozytora
 2. Dowód wpłaty należy dołączyć do zgłaszanego utworu.
 3. Nie można dokonywać wpłat za pomocą czeków i kart kredytowych.
 4. Wpisowe nie podlega zwrotowi, opłatę za przelew ponosi nadawca.
Postanowienia końcowe
 1. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu konkursu.
 2. Kompozycje nie spełniające wymogów regulaminu nie będą rozpatrywane przez jury.
 3. Niezbędne do wykonania materiały nutowe nagrodzonych utworów kompozytorzy zobowiązani są przygotować na własny koszt i przesłać na adres Towarzystwa do dnia 1 marca 2016 r.
 4. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do zmian w przebiegu konkursu jeżeli nastąpią okoliczności, których nie można było przewidzieć przed jego ogłoszeniem, siły losowe, bądź niemożliwa stanie się jego kontynuacja w regulaminowym trybie.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do przetwarzania danych osobowych uczestników Konkursu na potrzeby jego organizacji.


» pobierz regulamin